Bilgi Güvenliği Politikası

 

 1. Bilgi Güvenliğinin Amacı, Kapsamı ve Konunun Yönetim Tarafından Benimsenmesi  

 

Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Yönetim Kurulu ile çalışan personeli kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

 

Bu politika, Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu, özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir;

 

 • Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulubilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde risklerin yönetilmesi,
  Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlanması,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmeyi ve buna yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için personeli geliştirecek şekilde eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin İç Denetim tarafından hazırlanması ve yayınlanmasıdır.

Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikaları ister tam zamanlı ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve TOFAS bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

 

 1. Tüm Çalışanların Sorumlulukları

Bilgi Güvenliğinin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ne ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve personel ile stajyerleri konumları veya görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.

 

Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ne ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. personeli, İnsan Kaynakları Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması ve Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  “Etik İlkelerine” de uymak zorundadır.

 

Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder.

 

 1. Politika Sahipliği ve Bilgi Güvenliğinde Rehberlik Sağlanması

Bu politikanın ve tüm standartların ve diğer destekleyici belgelerin ve eğitim faaliyetlerinin işlevsel sahipliği BT Yöneticiliği tarafından yürütülecek ve bu yöneticilik, aynı zamanda politikanın tüm Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. bünyesinde uygulanmasıyla ilgili olarak tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır.

 

BT Yöneticiliği tüm çalışanların, Bilgi Güvenliği konularıyla ilgili uygun bilinçlenme düzeyinin oluşmasını sağlayacak uygun eğitimleri almalarını temin edecek ve genel olarak bilgi güvenliği olaylarının ele alınmasında rehberlik edecektir. Gerekli olduğunda bu politikanın ayrıntılı standartlar, prosedürler ve süreçlerle desteklenmesini ve bunların gerek doğdukça kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu politika gereklerinin tüm çalışanlara (daimî veya dönemsel) ve tüm yüklenici personeline aktarılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

 

Bilgi Teknolojileri Personeli, Bilgi Güvenliği ile ilgili genel yönetim çerçevesinin oluşturulmasından ve sürekliliğinin sağlanmasından ve bu politikanın, güncel olarak yaşamasını ve Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin işle ilgili gerekliliklerini veya bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin karşı karşıya olduğu risk ortamındaki ya da tehditlerdeki değişimleri yansıtmaya devam etmesini temin edecek şekilde devamlı gözden geçirilmesinden sorumlu olacaktır.

 

Bilgi Güvenliği politikaları, Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. bilgi varlıklarının karşı karşıya olduğu güncel riskleri yansıtması amacıyla yapılan varlık ve risk güncellemelerine paralel olarak yılda en az bir defa gözden geçirilirler. Yeni riskleri ve risklerde meydana gelen değişiklikleri kontrol altında tutmak için Bilgi Güvenliği Politikaları yeni gerekli eklemeler yapılarak güncellenir. Ayrıca herhangi bir Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. çalışanı Bilgi Güvenliği Politikaların gelişmesi ve Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin ihtiyaç duyduğu kontrolleri daha iyi yansıtması amacıyla politikaların değiştirilmesi konusunda BT personeline ve İç Denetime talepte bulunabilir. Yapılan talepler BT Yöneticiliği tarafından ele alınır ve değerlendirilir.

 

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  İnsan Kaynaklarının Personel Yönetmeliği Kurallarına paralel uygulanmalıdır. Çalışanlar ayrıca Bilgi Güvenliği Politikasının farkında olmaktan ve bu ilkelere uymaktan sorumludur.

 

 1. Denetleme ve Politikalara Uyulması ve Uyulmama Durumlarının Çözümlenmesi

Her birim yöneticisi Bilgi Güvenliği Politikasına uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur.

 

BT personeli ve Bilgi Güvenliği Yöneticiliği başta Bilgi Güvenliği Ana Politikası olmak üzere yayınlanmış olan tüm politika ve prosedürler ile ilgili standartlara uyumun periyodik olarak denetiminden ve ilgililere raporlanmasından sorumludur.

 

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması neticesinde zarar görmesine, ayrıca yeni Türk Ceza Kanuna göre de cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal aynı zamanda Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Personel Yönetmeliği ihlali olup disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim gerek denetim gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine hatta Adli ve Cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilecektir.

 

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgilerimizin ve itibarımızın sürekli olarak korunmasına ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

 

 

 1. Hedefler

Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Bilgi Güvenliği, Galata Advisors Danışmanlık      Hizmetleri A.Ş.’nin itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

 

 • Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,
 • Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,
 • Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi,
 • Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesini, erişim sağlanmasını ve saklanmasını,
 • En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı hedefler.

Her bir Galata Advisors Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.