Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

WEB SİTESİ ZİYARETÇİSİ AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu

Unvan : GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres  : Tomtom Mah. İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No:145 Beyoğlu/İstanbul

Mersis No: 0388077446900017

Telefon:+90 (0850) 360 38 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Galata Advisors Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebebi

İşlem Güvenliği Bilgisi

·      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

·      Log ve iz kayıtlarının tutularak güvenliğin ve hukuki yükümlülüklerin sağlanması,

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

 • Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz elektronik/dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç yöntem ve belirtilen hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Aktarımı

Galata Advisors Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Web Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metni kapsamında Kanunla yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları veya bunların talimatlandırdığı özel kuruluşlar ile veri işleyen sıfatını haiz iş ortağı ve tedarikçilerine ve gerekmesi halinde danışmanlık hizmeti alınan hukuk bürolarına ölçülülük ilkesine riayet edilerek sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle aktarılabilecektir.

 • İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.