VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

 

 1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“6698 sayılı Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sahibi olarak GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)’ne başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabileceği belirtilmiştir.

 

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

    
 

Yazılı Başvuru

 

Kayıtlı Elektronik Posta KEP Yoluyla Başvuru

     

BAŞVURU ADRESİ

    
 

Tomtom Mah. İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No:145 Beyoğlu/İstanbul

   
    
     

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin

 

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması

 

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

 

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

yazılacaktır.

   
     

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı                                                   :

 

T.C. Kimlik Numarası /                             :

Diğer Ülke Vatandaşları için

Pasaport          Numarası          veya

Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri                  :

Adresi / İş Yeri Adresi

 

Cep Telefonu                                              :

 

Telefon Numarası                                     :

 

Faks Numarası                                           :

 

E-posta Adresi                                           :

 

Şirketimizle İlişkiniz                                  :       Müşteri                                                            İş Ortağı

 

Ziyaretçi

Diğer

Çalışan

 
  

4.  Talep Konusu

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Konu

Tercih

1

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

2

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep

 
 

ediyorum.

 

3

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve

 
 

faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum.

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel

 
 

verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

5

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve

 
 

düzeltilmesini talep ediyorum.

 
 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 
 

•  Eksik  veya  yanlış  olduğunu  düşündüğünüz,  düzeltilmesini  istediğiniz  kişisel

 
 

verinizin içeriği.

 
 

•  Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle

 
 

kişisel verilerimin,

 
 

Silinmesi veya

 
 

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 
 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını

 
 

düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

7

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin

 
 

aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

 
 

Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

 
 

•  Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel

 
 

verinizin içeriği.

 
 

•  Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 
 

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel

 

8

verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

 
 

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını

 
 

düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

9

Şirketiniz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla

 
 

analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

 
 

Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini

 
 

talep ediyorum.

 
 

Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

Yanıtın 3’nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 3’nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yanıtın 3’nci bölümde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

 

 

Adı Soyadı

:

 

 

Başvuru Tarihi

:

 

 

İmza

: