KVKK Aydınlatma Metni

GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

 

GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacı ile düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, MASAK, Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, talep edilen diğer varlık yönetim hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, program ortağı kuruluşlar, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalar ile varlık yönetim faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı bankalar, mali kurumlar ve diğer 3. kişilerdir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi olarak ise; Şirketimizin tüm hizmet birimleri, Şubeler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, varlık yönetim işlemleri, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, sosyal medya, adli kayıtların taranmasını, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb. diğer kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız olarak Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Kanunda tanımlı şekli ile ilgili kişi olarak; haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte imzalı olarak şirketimiz Tomtom Mah. İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No:145 Beyoğlu/İstanbul adresine elden noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz bir şekilde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin onay gerektirmeyen durumlar başlıklı 6. Maddesinin ikinci fıkrası;

 

“Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.”

doğrultusunda; şirketimiz tarafından gönderilen iletiler elektronik ticaret kapsamında olmayıp yasal olarak kredi sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Bu sebeple müşteri tarafından kendisine SMS gönderilmesi için açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.